Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Centesimo B.V. (versie augustus 2023), statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende te (6004 RM) Weert, aan het adres Risseweg 24, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82237034.

Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: 

App

(rechts)personen niet zijnde Consument;

het platform aangeboden door Centesimo waarmee de Klant specifieke gegevens kan (laten) genereren op grond waarvan Centesimo het uiteindelijke Product levert aan de Klant;

Centesimo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Centesimo B.V., statutair gevestigd te Weert en kantoorhoudende te (6004 RM) Weert, aan het adres Risseweg 24, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82237034, die de Producten op afstand aan Afnemers en Consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die het Product koopt, althans voornemens is het Product te kopen, van Centesimo;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Centesimo in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht:

Klant:

de mogelijkheid van de Consument om binnen een bepaalde bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Consumenten en/of Afnemers die het Product kopen, althans voornemens zijn het Product te kopen van Centesimo;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Centesimo en de Klant betreffende de levering van het Product;
Product: het product, bestaande uit een pakket met zaken voor een complete of gedeeltelijke traprenovatie, inclusief alle overige voor de complete of gedeeltelijke traprenovatie benodigde producten, welke door de Klant bij Centesimo wordt gekocht en, indien overeengekomen, door Centesimo bij de Klant wordt ingemeten en/of gemonteerd;

 

Website: de website www.stairmaker.com en andere (toekomstige) websites waarmee Centesimo Producten aanbiedt.

Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Centesimo en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.
  2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Centesimo en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Het aanbod

  1. Centesimo kan haar aanbiedingen doen via de Website, telefonisch en per e-mail. De daarin genoemde prijs is geldig gedurende achtenveertig (48) uur, waarna het aanbod van rechtswege komt te vervallen.
  2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden Product, maar is mede afhankelijk van de informatie die de Klant verstrekt. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Centesimo gebruik maakt van afbeeldingen geven deze een indicatie van het Product, maar niet op basis van de daadwerkelijke afmetingen die voortvloeien uit de metingen via de App. Kennelijke vergissingen, kennelijke fouten of kennelijke omissies in het aanbod (die al dan niet het gevolg zijn van door de Klant onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens), in het kader van een aanbod door Centesimo verstrekte voorschriften of adviezen, calculaties, begrotingen, budgetten en niet uitsluitend tot de Klant gerichte – algemene – informatie, binden Centesimo niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod – en daarmee de totstandkoming van de Overeenkomst – zijn verbonden.

De overeenkomst

  1. Indien door Centesimo een aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst tussen Centesimo en de Klant eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van het aanbod van Centesimo. Uitsluitend het aanbod van Centesimo voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
  2. Centesimo bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst onverwijld langs elektronische weg na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door het afronden van de bestelling via telefoon, per e-mail of de Website.
  3. Indien de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst nog wijzigingen en/of aanvullingen wenst, zijn deze enkel van toepassing indien deze door Centesimo schriftelijk worden aanvaard.
  4. Centesimo heeft het recht de aanbieding en de Overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, eenzijdig met onmiddellijke ingang op (zoals geïndexeerde tariefwijzigingen) te wijzigen. In het geval van een ingrijpende wijziging ten aanzien van hetgeen is overeengekomen heeft de Consument het recht om van de koop af te zien, waarvan Centesimo de Consument op de hoogte brengt tezamen met de aankondiging van voornoemde wijziging.
  5. Centesimo staat er voor in dat de door Centesimo te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  6. Centesimo zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van Centesimo waar de Klant met klachten terecht kan;
   2. de duidelijke melding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; en
   4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst.

Meetinstructies 

  1. Indien de Klant gebruik maakt van de App en de door Centesimo verstrekte inmeetkit voor het inmeten van het Product, dient de Klant de door Centesimo verstrekte meetinstructies nauwkeurig en juist op te volgen. Centesimo kan niet garanderen dat het Product de juiste afmetingen bevat indien de door Centesimo verstrekte meetinstructies niet op een nauwkeurige en juiste wijze worden opgevolgd.
  2. De kosten als gevolg van het niet volledig in acht nemen van de meetinstructies van Centesimo komen dan ook voor rekening van de Klant. De Klant kan zich daarnaast in zulks geval uitdrukkelijk niet beroepen op de (kosteloze) reparatie of herstel door Centesimo.
  3. Indien blijkt dat metingen via de App niet of niet geheel nauwkeurig zijn als gevolg van fouten in de App, zal de Klant mogelijk nieuwe metingen moeten uitvoeren. Levertijden van Producten kunnen daardoor afwijken. De Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.
  4. Indien de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van de inmeetservice van Centesimo, dan dient de Klant de instructies van Centesimo en/of door Centesimo ingeschakelde derden in acht te nemen, zodat Centesimo haar diensten voor het inmeten naar behoren kan verrichten.

Uitsluiting Herroepingsrecht

  1. Centesimo sluit het door de Consument bestelde Product uit van het herroepingsrecht, aangezien het Product is vervaardigd volgens specificaties van de Consument, niet geprefabriceerd is en wordt vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Het wettelijke herroepingsrecht geldt bovendien nimmer voor Afnemers.

Prijs en betaling

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het aangeboden Product niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Centesimo Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Centesimo geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. De in het aanbod van het Product genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders aangegeven.
  4. Voor zover niet anders is bepaald in het aanbod, de offerte of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen direct bij het plaatsen van een bestelling te worden voldaan.
  5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Centesimo te melden.
  6. Tenzij anders vermeld, dienen facturen van Centesimo in Euro’s te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod van Centesimo vermelde betalingsvoorwaarden.

Levering en uitvoering

  1. Centesimo zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet, worden alle (rechts)handelingen door Centesimo uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Centesimo uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Centesimo kenbaar heeft gemaakt. Indien het adres (na bestelling van een Product) niet ligt binnen het werkgebied van Centesimo, is Centesimo niet verplicht tot levering en is Centesimo gerechtigd een bestelling die is geplaatst kosteloos te annuleren. Indien de Klant niet beschikbaar is op het overeengekomen moment voor het gebruik van de inmeetservice en/of montageservice, dan wel de Klant niet in de gelegenheid is het Product in ontvangst te nemen op het door Centesimo kenbaar gemaakte moment, worden eventuele additionele kosten voor het leveren van het Product en/of de inmeetservice en/of montageservice bij de Klant in rekening gebracht.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Centesimo geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen drie (3) maanden uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het Product berust bij Centesimo tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Centesimo bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Afnemers zijn gehouden gebreken of tekortkomingen aan de Producten binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de Producten aan Centesimo te melden op straffe van verval van het recht om te klagen over de uiterlijke staat en hoeveelheid van de geleverde Producten. Indien niet tijdig is geklaagd, worden de Producten geacht te zijn ontvangen in goede staat en in de juiste hoeveelheden. De bewijslast dat een tekortkoming tijdig (binnen 48uur) wordt gemeld ligt bij Afnemer. Voor Consumenten gelden de wettelijke regels omtrent de klachtplicht.
  6. Indien de Klant geen gebruik maakt van de inmeetservice en/of montageservice, dient de Klant zelf te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor toepassing op de door de Klant gewenste bestemming. Centesimo is in dat geval niet verantwoordelijk voor installatie van de Producten.
  7. Indien de Klant gebruik maakt van de montageservice, dan is voor een goede uitvoering van een Overeenkomst medewerking van de Klant noodzakelijk. De Klant dient in ieder geval a) ervoor zorg te dragen dat Centesimo de werkzaamheden tijdig en goed kan uitvoeren, b) zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, waar elektriciteit, verwarming, stromend water, verlichting en voldoende ventilatie aanwezig is, c) ervoor zorg te dragen dat is voldaan aan alle (bouw)voorschriften en eventuele vergunningen zijn verkregen en d) tijdig mededeling te doen van bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op de door Centesimo te verrichten werkzaamheden.

Garantie

  1. Centesimo garandeert dat de Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering kunnen worden gesteld waarbij geldt dat de garantie enkel geldt voor gebruik in woningen en kleine winkelpanden. Geen garantie wordt verleend voor kleurverschillen en trapproducten die intensief worden gebruikt in onder andere winkelpanden. Centesimo garandeert dat de decorlaag van Producten gedurende een periode van tien (10) jaar vanaf de aankoopdatum bij normaal gebruik niet slijt. Deze garantie dekt geen slijtage en/of krassen en/of schade als gevolg van stoten of ongelukken of onjuist gebruik van de Producten. Voorts zijn slijtplekken aan de zijkant van traptreden uitgesloten van garantie. De garantie geldt bovendien enkel indien de oppervlakte van de slijtage op een bepaalde plaats van Producten tenminste 1cm2 bedraagt en de decorlaag op dat punt volledig is versleten/verwijderd. De garantie vervalt indien de Klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centesimo zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. Indien de Klant gebruik maakt van de montageservice, dan geeft Centesimo garantie op het montage voor de duur van twee (2) jaar.
  2. Een garantieverplichting van Centesimo gaat in geen geval verder dan de verplichting om alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn het Product te herstellen of – naar keuze van Centesimo – te vervangen en/of de Klant (gedeeltelijk) te crediteren.
  3. Door herstel en/of vervanging van een door Centesimo verkocht en geleverd Product, om welke reden dan ook, vangt geen nieuwe garantietermijn aan, tenzij een nieuwe garantietermijn aanvangt op basis van dwingend recht.
  4. Een door Centesimo, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Centesimo kan doen gelden indien Centesimo is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
  5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Centesimo, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

  1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Centesimo zijn beperkt door de artikelen 10.1 tot en met 10.6.
  2. Centesimo is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Centesimo en aan Centesimo toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Centesimo toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd, (onkundig) gebruik door de Klant van (ongeschikt) (voorgeschreven) gereedschap, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers, wijziging van het Product anders dan door of namens Centesimo, het gebruik van het Product in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, (gebruiks)instructies en (veiligheids)voorschriften en/of het onvoldoende toezicht houden daarop, het nalaten van de Klant om tijdig onderhoud te doen plegen en van buiten komende oorzaken en storingen. Centesimo is in geen geval aansprakelijk voor (onjuist) gebruik van de adviezen van Centesimo.
  3. Aansprakelijkheid van Centesimo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Klant en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
  4. De aansprakelijkheid van Centesimo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot hernieuwde levering dan wel vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs voor de betreffende levering van Producten, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant Centesimo schriftelijk in gebreke stelt en Centesimo een redelijke termijn tot nakoming geeft. Wanneer werknemers, (niet)ondergeschikten en andere hulppersonen van wie Centesimo gebruik maakt ter uitvoering van de Overeenkomst aansprakelijk worden gehouden, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waaronder uit hoofde van deze algemene voorwaarden of van enige andere wettelijke en/of contractuele bepaling waarop Centesimo een beroep kan doen.
  6. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval één (1) jaar en vervalt uiterlijk twee (2) jaren na de dag waarop de Klant met het schade berokkende feit bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van de Producten blijft volledig bij Centesimo totdat de Klant alle vorderingen van Centesimo op de Klant, waaronder die in de zin van artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.
 2. De Klant is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Klant.
 3. Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Klant gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Centesimo daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
 4. Voor het geval dat Centesimo haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Centesimo of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Centesimo zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
 5. Indien Centesimo haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Klant aansprakelijk voor de door Centesimo geleden schade.

KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen deugdelijk per e-mail aan Centesimo te worden verzonden. Centesimo zal proberen iedere klacht van de Klant in onderling overleg met de Klant op te lossen.
 2. Bij Centesimo ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 3. Het staat de Consument te allen tijde vrij om een klacht aan te melden via het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, te vinden via: Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu).
 4. Overmacht
  1. Indien Centesimo door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Centesimo door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen.
  2. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Centesimo en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door de Klant) gebruikte apparatuur, programmatuur, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere derden en hulppersonen van Centesimo, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, asbest, terrorisme, kwaadwillige besmetting, vuurwerk, explosieven, vervoersproblemen en/of weersomstandigheden.
 5. contactgegevens centesimo
Bezoek- en postadres: Risseweg 24, 6004 RM te Weert
Telefoonnummer: +31 (0)495-566520
E-mailadres: info@stairmaker.com
KvK-nummer: 82237034
Btw-nummer: NL8623.88.764.B01

Geschillen en toepasselijk recht

  1. Op deze algemene voorwaarden alsmede de Overeenkomst tussen Centesimo en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen welke tussen Centesimo en de Klant bestaan, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij een andere rechtbank bevoegd is op basis van dwingend recht.